English

Who we are

The address of our website is: https://travlike.com.

What personal information we collect and why we collect it

Comments

When site visitors leave comments on the page, we collect the data that is displayed in the comment form, as well as the user’s IP address and user-agent for spam.

An anonymous string created from your email address (also called a hash) can be provided to Gravatar to verify that you are using it. You can find the Gravatar privacy policy at: https://automattic.com/privacy/. Once your comment is approved, your profile photo will be publicly displayed along with the content of your comment.

Multimedia

When uploading images to a webpage, you should avoid uploading EXIF ​​GPS location data. Site visitors can download and view any location data from images.

Contact forms

Cookies

If you post a comment on our site, you may agree to save your name, email address, and website in cookies. This is for your convenience so you don’t have to re-fill your data when adding another comment. These cookies are valid for one year.

If you have an account on our website and log in, we will save temporary cookies to determine if your browser accepts cookies. These cookies do not contain any personal information and are canceled when you close the browser.

When you sign in, we set up a few cookies to save your login and display settings. Login Cookies are valid for two days and display settings for one year. If you choose “remember”, your login will be valid for two weeks. Cookies are removed when you sign out of your account.

Additional cookies will be stored in your browser when you edit or publish the article. These cookies do not contain any personal information and only refer to the article ID you have edited. Files are valid for 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this website may contain embedded content (e.g., videos, images, articles, and the like). Embedded content from other sites behaves the same way as if a visitor visited another website.

This website may collect personal information about you, use cookies, insert third-party tracking, and monitor your interaction with embedded content, including tracking your interaction with embedded content if you have an account on that website and you are logged in.

Analytics

Who we share your data with

How long we keep your data

When adding a comment, the comment and its metadata are stored separately. This allows us to automatically recognize and approve any related comments without being held for moderation.

For users who register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can view, edit, or delete their personal information at any time (except for a user change). Webmasters can also view and edit this information.

What rights do you have over your data

If you have an account on this website or have commented here, you can request that you export your personal data we store about you, including the information you provided to us. You can also request the deletion of personal data. However, this does not apply to data that we must keep for you for administrative, legal or security reasons.

Where we send your data

Visitor comments can be reviewed via automated spam detection service.


Slovensky

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://travlike.com.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Kontaktné formuláre

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak máte na našej webovej stránke účet a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť “zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Analytika

S kým zdieľame vaše údaje

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Close Menu